Regulamin do dnia 24.12.2014

 

 I.        Postanowienia ogólne

 II.        Definicje określeń użytych w niniejszym regulaminie

 III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 IV.       Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  V.       Warunki zawierania umów sprzedaży

 VI.       Sposoby płatności

 VII.       Koszt, termin i sposoby dostawy

 VIII.      Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 IX.        Tryb postępowania reklamacyjnego

  X.        Prawo odstąpienia od umowy

  XI.       Postanowienia końcowe

 

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem zielonasfera.com/sklepik prowadzony jest przez Jarosława Pawłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Pawłowski J. P. Net, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
  ul. Cieszkowskiego 13/1 Bydgoszcz 85-052, NIP: 5541564627REGON: 340805690, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@zielonasfera.com, tel. +48604182668
 2. Sklep zielonasfera.com/sklepik działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep zielonasfera.com/sklepik, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych sklepu zielonasfera.com/sklepik, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep zielonasfera.com/sklepik prowadzi sprzedaż detaliczną m.in. kosmetyków za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu pod adresem zielonasfera.com/sklepik użyte są wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskie  II 

   II DEFINICJE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej zielonasfera.com/sklepik umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej  zielonasfera.com/sklepik umożliwiający złożenie Zamówienia.
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KLIENT – osoba fizyczna, prawna  lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. SKLEP - Sklep internetowy Sprzedającego działający pod adresem zielonasfera.com/sklepik
  9. SPRZEDAWCA –Jarosław Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Pawłowski J. P. Net z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Cieszkowskiego 13/1 Bydgoszcz 85-052, NIP: 5541564627REGON: 340805690, tel. +48604182668
  10. PRODUKT – oferowany do sprzedaży przedmiot, dostępny w sklepie zielonasfera.com/sklepik
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  12. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu.
  14. ZAMÓWIENIE - zamówienie przez Klienta Produktu lub Produktów, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

  b)    prowadzenie Konta w Sklepie,

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupujących w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

   IV WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

        1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

        2.Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Kupującego.

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  a)    komputer z dostępem do Internetu,

  b)    dostęp do poczty elektronicznej,

  c)    przeglądarka internetowa,

  d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. Sprzedawca obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części treści publikowanych przez Kupującego. W szczególności nie zostaną umieszczone treści zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.), obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego), zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

   WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów w Sklepie niemożliwe jest ich dołączenie do Zamówienia.
  3. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. W cenie nie uwzględnione są koszty przesyłki. 
  4. Całkowita wartość złożonego Zamówienia, uwzględniająca również koszty przesyłki zostanie przedstawiona po wybraniu przez Klienta rodzaju przesyłki i formy płatności.
  5. Zamówienia na Produkty w promocji, które posiadają ograniczoną liczbę sztuk, będą aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu, według kolejności wpływania Zamówień.
  6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku  dokonania rejestracji Konta w Sklepie.
  7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową zielonasfera.com/sklepik posługując się automatycznie prowadzonym procesem zamawiania.
 1. Zamówienia można składać:

a)    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep zielonasfera.com/sklepik) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 1. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 22:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 22:00w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
 • oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 

 VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia jeden sposób płatności - przelew bankowy.
 1. Dane do przelewu bankowego, potrzebne do realizacji opłaty za Zamówienie to: Jarosław Pawłowski, ul. Cieszkowskiego 13/1 Bydgoszcz 85-052, nr konta 26 1050 1139 1000 0090 7575 1769, ING Bank Śląski.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 VII KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od rodzaju przesyłki pocztowej.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Robocze.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt VIII 

VIII WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

b)    Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zielonasfera.com

c)    Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 IX TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zielonasfera.com lub pisemnie na adres: Jarosław Pawłowski ul. Cieszkowskiego 13/1 Bydgoszcz 85-052

c)    W żądaniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres:  Jarosław Pawłowski ul. Cieszkowskiego 13/1 Bydgoszcz 85-052

e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f)     W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zielonasfera.com

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.

X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

      1.  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

      2.  W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

      3.  Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

      4.   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

      5.   Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

      6.   Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Produktu.

      7.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

      8.   Wymianie i zwrotowi nie podlegają o wartości przedmiotu umowy do równowartości 50 złotych.

 XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Sprzedawcę, wiążą Kupującego, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Kupującego o zmianach przez Sklep.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 6 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.